deutsch èesky
Zdravíme Vás na internetových stránkách hornické stezky

Pøíhranièní nauèná hornická stezka

Grenzüberschreitender Bergbaulehrpfad

Krupka - Geising - Altenberg - Zinnwald / Cinovec - Dubi

Rozvoj na høebenu východního regionu Kru¹ných hor spojený s nálezi¹tem cínové rudy v èeské Krupce v 13. století byl zaèátek, který v 15. a 16. století pøispìl k objevení cínových nálezi¹t v saském Altenbergu a Zinnwaldu. Objevení velikého poètu významných hornických památek v nìmeckém a èeském pohranièí.

Vydejte se na poznávací cestu ve stopách staletí staré dùlní èinnosti a poznejte podél pøíhranièní náuèné hornické stezky rozmanitost tohoto pohranièí se svými rozmanitými muzei, pomníky, pøírodními krásami a turistickými atrakcemi.

Zdaø Bùh!
Prosím, mìjte je¹tì trpìlivost!
V souèasné dobì pilnì pracujeme s pomocí na¹ich èeských pøátel na pøekladu na¹ich internetových stránek.

Dìkujeme! Zdaø Bùh!
Das Projekt wurde gefördert durch:
EU-Gemeinschaftsinitiative Interreg III A Euroregion Elbe-Labe Ostsächsische Sparkasse Dresden